Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen 

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de hierna omschreven betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven:

Big Beautiful Bracelets: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
Klant: de wederpartij van Big Beautiful Bracelets
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Big Beautiful Bracelets en de Klant tot stand komt
Producten: alle zaken, documentatie daaronder begrepen, die het onderwerp zijn van een overeenkomst
Order: iedere opdracht van de Klant om een Product te leveren

1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat door of namens Big Beautiful Bracelets  wordt gedaan, elke met Big Beautiful Bracelets gesloten overeenkomst, elke door Big Beautiful Bracelets aan de klant verrichte levering en elke door of namens Big Beautiful Bracelets verrichte handeling, tenzij in het aanbod, de overeenkomst op bij de levering uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

1.3    Alhoewel Big Beautiful Bracelets ernaar streeft haar uitingen correct te laten zijn, is Big Beautiful Bracelets niet aansprakelijk voor fouten en/of de gevolgen daarvan.


Artikel 2: Aanbod en prijs

2.1    De op de website van Big Beautiful Bracelets of anderszins door Big Beautiful Bracelets weergegeven Producten en de daarbij vermelde prijzen, binden Big Beautiful Bracelets niet en zijn geen aanbod in de zin van de wet, maar slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

2.2    Big Beautiful Bracelets streeft ernaar om de Producten zo duidelijk en waarheidsgetrouw te beschrijven en/of af te beelden. De Producten hebben alleen die eigenschappen die uitdrukkelijk worden vermeld. Alle opgaven en beschrijvingen van Big Beautiful Bracelets van haar producten en de daarmee samenhangende getallen, maten, gewichten, kleuren, tekeningen en/of afbeeldingen zijn slechts indicatief en Big Beautiful Bracelets staat er niet voor in dat de Producten niet afwijken van de op de website of anderszins weergegeven producten.

2.3    Alle prijzen van de Producten zijn uitgedrukt in Euro's en inclusief omzetbelasting, maar exclusief de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en alle overige heffingen of belastingen die opgelegd of geheven worden in verband met enige door Big Beautiful Bracelets in het kader van de uitvoering van een overeenkomst te verrichten prestatie.

2.4    Alhoewel Big Beautiful Bracelets ernaar streeft om fouten bij het weergeven van de prijzen van haar Producten op de website te voorkomen, kan een Klant nimmer een gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de op de website vermeldde prijzen ontlenen.

2.5    Elke verandering in de omstandigheden die invloed heeft op de door Big Beautiful Bracelets gehanteerde prijzen voor haar Producten , waaronder inkoopprijzen, valatuschommelingen, invoerrechten, uitvoerrechten, andere belastingen of heffingen, vrachttarieven en verzendkosten, geeft Big Beuatiful Bracelets de bevoegdheid om haar prijzen aan deze verandering in de omstandigheden aan te passen. De Klant heeft het recht om bij een wijziging van de prijs van een Product een terzake dit Product gesloten overeenkomst te ontbinden indien de prijswijziging zich voordoet binnen drie maanden na de Order van de Klant en het bestelde Product nog niet aan de klant is geleverd.


Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1    Een Overeenkomst komt pas tot stand indien een Klant via de website of anderszins bij Big Beautiful Bracelets een Order plaatst en Big Beautiful Bracelets deze order schriftelijk, waaronder begrepen per email, aanvaardt. De aanvaarding geeft de inhoud van de Overeenkomst voor partijen bindend weer.


Artikel 4: Betaling

4.1    De door Big Beautiful Bracelets aan de Klant verzonden schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 3.1 geldt als factuur. De prijzen van de Producten, de verzendkosten en de BTW worden apart vermeldt.

 


Artikel 5: De levering

5.1    Big Beautiful Bracelets doet haar uiterste best om de Overeenkomst zo spoedig mogelijk na te komen en in het kader daarvan de Producten zo spoedig mogelijk aan de Klant te leveren. Indien Big Beautiful Bracelets een termijn voor levering heeft opgegeven is deze slechts een indicatie en bindt de genoemde termijn Big Beautiful Bracelets niet. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, zal Big Beautiful Bracelets de Klant hiervan in kennis stellen. Indien Big Beautiful Bracelets de Producten niet binnen een termijn van dertig dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant heeft geleverd, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6 van deze voorwaarden is dan van overeenkomstige toepassing.


Artikel 6: Retourneren van Producten

6.1    De Klant heeft het recht om gedurende 14 werkdagen na ontvangst van de Producten de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Neem via de contactpagina contact op en geef aan dat het product retour komt. De Klant dient dan de Producten in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt op kosten van de Klant aan Big Beautiful Bracelets terug te zenden en daarbij aan te geven op welke wijze Big Beautiful Bracelets de koopprijs van de producten aan de Klant dient terug te betalen. Na ontvangst  zal Big Beautiful Bracelets beoordelen of de Producten in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt aan Big Beautiful Bracelets zijn teruggezonden. Indien dat het geval is zal Big Beautiful Bracelets de koopprijs van de Producten binnen 14 dagen aan de Klant terugbetalen.

 

LET OP! RETOURNEREN VAN OP MAAT GELEVERDE GOEDEREN IS NIET MOGELIJK. DEZE WORDEN OP AANVRAAG GELEVERD EN KUNNEN NIET OPNIEUW VERKOCHT WORDEN. 

Dit geldt voor de gestempelde sieraden, de sieraden die op maat gemaakt worden en custom made sieraden.


Artikel 7: Garantie

7.1    Big Beautiful Bracelets garandeert gedurende een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden, dat zij de eigenschappen bezitten die in de overeenkomst zijn vermeld en dat zijn de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik van de producten nodig zijn en waarvan de Klant de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

7.2    Indien de producent van een Product fabrieksgarantie verstrekt die afwijkt van de in artikel 7.1 genoemde termijn, geldt die afwijkende termijn, met dien verstande dat de termijn nimmer korter is dan de in artikel 7.1 genoemde termijn.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1    Big Beautiful Bracelets  is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van een Product, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Big Beautiful Bracelets. Big Beautiful Bracelets is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant of enige derde lijdt als gevolg van het feit dat een door Big Beautiful Bracelets geleverd Product niet gebruikt kan worden, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Big Beautiful Bracelets.


Artikel 9: Privacy

9.1    Door het aangaan van een Overeenkomst worden gegevens aangaande de Klant door Big Beautiful Bracelets opgeslagen. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal Big Beautiful Bracelets aan de Klant opgave doen van de door Big Beautiful Bracelets opgeslagen gegevens. De gegevens aangaande de Klant zullen door Big Beautiful Bracelets nimmer aan enige derden worden verstrekt, tenzij Big Beautiful Bracelets op grond van de wet tot verstrekking verplicht is of Big Beautiful Bracelets de Overeenkomst medt de Klant niet kan uitvoeren zonder verstrekking van de gegevens.


Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1  Op alle met Big Beautiful Bracelets gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2  Voor zover het Nederlands recht niet dwingend anders bepaalt, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Middelburg.

 

Note: Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.